Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche
Gedeponeerd op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

 

Leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche
Gedeponeerd op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbiedingen
Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten en annulering
Artikel 5: Prijs
Artikel 6: Prijswijzigingen
Artikel 7: Betalingstermijn
Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Artikel 9: Termijn van levering
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
Artikel 11: Zet-, druk- of andere proeven
Artikel 12: Afwijkingen
Artikel 13: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
Artikel 14: Intellectueel eigendom etc.
Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.
Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen, producten, specificaties en
Artikel 18: Overmacht
Artikel 19: Aansprakelijkheid
Artikel 20: Beveiliging
Artikel 21: Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 22: Geheimhouding
Artikel 23: Vervaltermijnen
Artikel 24: Ontbinding
Artikel 25: Toepasselijk recht
Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging, c.q. levering van zaken, het leveren van diensten of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaand aanbod heeft uitgebracht, dan wel anderszins met de opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever ter zake de vervaardiging c.q. levering van zaken, het leveren van diensten of het verrichten van werkzaamheden;
d. Aanbod/aanbieding: ieder aanbod van de leverancier tot het aangaan van een overeenkomst;
e. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
f. KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudend te Schiphol-Rijk.
g. Persoonsgegevens: persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG en AVG);
h. Verwerken/Verwerking van persoonsgegevens: verwerking in de zin van de art 4 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG en AVG).
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de leverancier en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, dan wel aanbiedingen, aanvaardingen, orderbevestigingen en andere (rechts)handelingen van de leverancier, al dan niet in elektronische vorm.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van de (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever op een overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nader gesloten overeenkomst van toepassing zijn.
3. Indien deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn geweest op enige overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven alle overige bepalingen volledig van kracht. Ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden tussen partijen worden gemaakt die wel
rechtsgeldig zijn maar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke strekking aansluiten.
5. Voor zover een overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de overeenkomst van toepassing.
6. Indien van deze leveringsvoorwaarden vertalingen zijn uitgegeven, geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.
Artikel 3: Aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een aanbod al dan niet met aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard door middel van een schriftelijke mededeling al dan niet op elektronische wijze gedaan. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard, tenzij in het aanbod een andere termijn voor acceptatie is vermeld.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van leverancier binden de leverancier niet.
4. Een door de opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd aanbod kan door de leverancier gedurende 7 dagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door de opdrachtgever worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van de leverancier tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de opdrachtgever geleden schade.
5. Als de opdrachtgever aan de leverancier met het oog op het uitbrengen van een aanbod gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag de leverancier uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbod hierop baseren. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke.
Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten en annulering
1. Met inachtneming van het overige in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, komt een overeenkomst slechts tot stand:
a) door acceptatie door de opdrachtgever van een aanbod;
b) door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de opdrachtgever (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod;
c) doordat de leverancier feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van de opdrachtgever.
2. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de overeenkomst.
3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding hiervan door de leverancier. De leverancier is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke overeenkomst wordt aangegaan. De leverancier is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de
wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst aan de opdrachtgever door te belasten.
4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van de leverancier binden de leverancier slechts tegenover de opdrachtgever indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door de leverancier schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding van de uit te voeren overeenkomst heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
6. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in artikel 13 is niet mogelijk.
Artikel 5: Prijs
1. In een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend, waarbij de prijzen zoals deze van toepassing zijn ten tijde van het aangaan c.q. uitvoeren van de huidige overeenkomst worden gehanteerd.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging van de prijs bepaald op een in de grafimediabranche als redelijk beschouwd bedrag.
Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in
valutaverhoudingen of, in het algemeen,
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar
zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke
schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke
informatiedragers, ondeugdelijke
computerprogrammatuur of databestanden,
ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de
opdrachtgever aan te leveren materialen of producten
en alle soortgelijke toeleveringen door de
opdrachtgever die de leverancier tot meer
werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht
verwachten, zijn grond voor verhoging van de
overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in
redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden
voortvloeiend uit de aard van de te verwerken
materialen en producten zijn grond tot verhoging van
de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs
te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de
oorspronkelijk overeengekomen specificaties
aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of
gewijzigde instructies na de ontvangst van
werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere
proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het
redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de
inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans
niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
prestatie afwijkt.
Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de
opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de
overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen
binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op
enige korting, verrekening of opschorting te kunnen
beroepen. De betaling dient evenwel op de door
leverancier aangegeven wijze plaats te vinden indien
de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Indien niet tijdig is betaald is de opdrachtgever in
verzuim zonder dat ingebrekestelling door de
leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen
aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de
betaling te vragen van de voor de gehele levering
gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en
proeven.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de
overeengekomen betalingscondities, gehouden op
eerste verzoek van de leverancier gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling te doen en/of zekerheid te
stellen voor de voldoening van de krachtens de
overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen.
De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat
de vordering met de eventueel daarop vallende rente
en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier
daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een
eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal
op eerste verzoek van de leverancier tot een
voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
Indien en zolang de opdrachtgever met de door de
leverancier verlangde gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling en/of zekerheidstelling in gebreke blijft,
is de leverancier bevoegd zijn leveringsplicht op te
schorten.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1
van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in
de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag
vanaf de 31e dag na factuurdatum over dit bedrag de
wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de
wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is
bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening
te brengen over elke maand of gedeelte van een
maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot
betaling niet volledig is nagekomen
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel
bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde
bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot
een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke
als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen
de kosten voor advocaten, deurwaarders en
incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden
gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente
zulks met een minimum van € 100,00 onverminderd de
bevoegdheid van de leverancier om de werkelijke
buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze
meer bedragen. Ingeval de opdrachtgever een
consument is, maakt de leverancier inzake de
buitengerechtelijke kosten aanspraak op een bedrag
gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding
ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is
bepaald in en wordt berekend conform het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,
voorzover het openstaande bedrag – na het intreden
van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen
veertien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de
dag van aanmaning door de opdrachtgever-consument
wordt voldaan.
6. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling
van enige factuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn
ook alle overige openstaande facturen terstond
opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere
ingebrekestelling vereist is.
7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken
respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten,
rente en vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, ook indien de opdrachtgever bij de
betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op
een andere factuur.
8. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft
de opdrachtgever niet het recht zijn
betalingsverplichtingen jegens de leverancier op te
schorten en/of te verrekenen met
betalingsverplichtingen van de leverancier jegens de
opdrachtgever.
9. De leverancier is gerechtigd alle vorderingen op de
opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die de
leverancier aan de opdrachtgever, dan wel aan met de
opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen, mocht
hebben.
10. Alle vorderingen van de leverancier op de
opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
navolgende gevallen:
a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan de
leverancier omstandigheden ter kennis komen
die hem goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen, zulks geheel ter beoordeling van de
leverancier;
b) indien de leverancier de opdrachtgever gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als
bedoeld in lid 3 van dit artikel en deze zekerheid
uitblijft dan wel onvoldoende is;
c) in geval van het aanvragen van faillissement of
surseance van betaling van de opdrachtgever,
liquidatie c.q. overlijden of faillissement van de
opdrachtgever of – voor zover de opdrachtgever
een natuurlijke persoon betreft – het op de
opdrachtgever van toepassing worden van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP).
Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de
aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf
uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het
door opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres,
dan wel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden
op een externe server, dan wel door beschikbaar te
stellen op de server van (een hulppersoon van) de
leverancier.
2. De leverancier is niet gehouden de (vervaardigde)
zaken en of te leveren diensten in gedeelten af te
leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige
medewerking te verlenen aan de aflevering van de
krachtens de overeenkomst door de leverancier te
leveren zaken of diensten. De opdrachtgever zal ook
zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn,
indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek
van de leverancier bij deze ophaalt of, indien van
toepassing, weigert de af te leveren zaken in ontvangst
te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de
opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de
eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen
heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige
overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en
kosten. Tot dat tijdstip is de opdrachtgever gehouden
de door de leverancier geleverde zaken gescheiden
van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als
eigendom van de leverancier te bewaren en deugdelijk
te verzekeren en verzekerd te houden.
5. Ingeval van levering van zaken aan de opdrachtgever
op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt
ten aanzien van de betreffende zaken – indien en
zodra deze zich op het grondgebied van het
betreffende land bevinden – in aanvulling op het in lid 4
hiervoor vermeld eigendomsvoorbehoud naar
Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud
zoals vermeld in lid 4 hiervoor naar het recht van het
betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien
van de overeenkomst voor het overige bij uitsluiting
Nederlands recht van toepassing is.
6. Zolang er op geleverde zaken een
eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet
bezwaren of vervreemden.
7. Nadat de leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.
De opdrachtgever staat de leverancier toe de plaats te
betreden waar de zaken zich bevinden.
8. Indien vervoer van de af te leveren zaken is
overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de
opdrachtgever Tot de kosten verband houdend met het
vervoer worden in ieder geval gerekend uit- en
invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en
eventuele andere met het vervoer en de levering van
de zaken door de leverancier gepaard gaande lasten
van overheidswege, van welke aard ook. Tenzij
schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
9. Het risico voor de aan de opdrachtgever te leveren
zaken gaat op hem over af magazijn van de
leverancier, dan wel het magazijn van een door de
leverancier ingeschakelde derde, tenzij in de
overeenkomst expliciet anders is overeengekomen.
Alle zaken worden te allen tijde voor risico van de
opdrachtgever getransporteerd. Tenzij de
opdrachtgever de leverancier tijdig verzoekt de zaken
tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever
te verzekeren (en/of anders in de overeenkomst is
bepaald), worden de zaken door of namens de
leverancier onverzekerd getransporteerd.
Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van
data met behulp van enig technisch middel.
10. De leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan
door de zaken op het overeengekomen tijdstip in zijn
magazijn, dan wel het magazijn van een door de
leverancier ingeschakelde derde, aan de
opdrachtgever ter beschikking te stellen. Het door of
namens de opdrachtgever ondertekende
afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van
de vervoerder levert volledig bewijs op van de
aflevering door de leverancier van de in het
afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen
vermelde zaken.
Het aannemen van zaken van de leverancier door de
vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede
staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief
of het ontvangstbewijs blijkt.
11. De leverancier is niet gehouden de te leveren zaken op
te slaan, tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen. Indien de opdrachtgever weigert de ter
aflevering aangeboden c.q. ter beschikking gestelde
zaken in ontvangst te nemen, zal de leverancier de
betreffende zaken evenwel gedurende 14 dagen na de
datum van aanbieding opslaan op een door hem te
bepalen locatie. Na het verstrijken van deze termijn is
de leverancier niet langer verplicht om de door de
opdrachtgever bestelde zaken ter beschikking van de
opdrachtgever te houden en is hij gerechtigd om de
zaken aan een derde te verkopen of anderszins
daarover te beschikken. De opdrachtgever blijft
niettemin gehouden de overeenkomst na te komen
door de betreffende zaken op eerste verzoek van de
leverancier af te nemen tegen de overeengekomen
prijs, terwijl de opdrachtgever tevens verplicht is de
schade van de leverancier te vergoeden die voortvloeit
uit de eerdere weigering van de opdrachtgever om de
betreffende zaken in ontvangst te nemen, waaronder
begrepen opslag- en transportkosten.
Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van
levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts
een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een
overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim
nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke
heeft gesteld. Overschrijding van de overeengekomen
termijn van levering geeft in geen geval recht op
schadevergoeding. Ook heeft de opdrachtgever
ingeval van ontbinding van de overeenkomst geen
recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding
van de redelijke termijn die bij de ingebrekestelling is
gesteld het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van
de leverancier.
2. De binding van de leverancier aan een
overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt
indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties
van het werk, de zaak c.q. het product of de dienst
wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 11 van deze
voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis
van de wijziging of het geringe oponthoud de
leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging
van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd
vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de
overeenkomst door de leverancier gehouden al
datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is
om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te
maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld
beantwoorden van vragen van de leverancier, het
voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld
in lid 2 van artikel 6 en door het in acht nemen van het
bepaalde in lid 1 van artikel 11 en de leden 1 en 2 van
artikel 17 van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het
vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7
bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van
levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in
verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door
de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan,
onverlet de hem krachtens de wet toekomende
rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst
op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim
heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de
overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn
uitvoeren.
5. Ook als sprake is van opschorting van de
verplichtingen door de leverancier wegens een andere
dan de hiervoor in lid 4 bedoelde tekortkoming van de
opdrachtgever wordt de termijn van levering verlengd
met de duur van de opschorting.
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed
na aflevering te onderzoeken of de leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts
gehouden de leverancier er terstond schriftelijk, al dan
niet via digitale weg, van in kennis te stellen, zodra
hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient dit
onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen
binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe
deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere
ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim
niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen
partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in
gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving
bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde
termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert
opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden
beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot
uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek
respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier
voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval
tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever
het geleverde of een gedeelte van het geleverde in
gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft
doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan
derden heeft doen leveren .
6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht
schorten klachten van welke aard dan ook ten aanzien
van de uitvoering door de leverancier van de
overeenkomst c.q. de deugdelijke nakoming daarvan
door de leverancier, de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op. Klachten van welke aard dan
ook kunnen slechts schriftelijk ter kennis van de
leverancier worden gebracht.
7. Onverminderd bepalingen van dwingend recht rust op
de leverancier geen enkele verplichting met betrekking
tot een ingediende vordering indien de opdrachtgever
niet aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier
(zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft
voldaan.
8. Een vordering betreffende een door de leverancier
geleverde zaak en/of verrichte werkzaamheden c.q.
verrichte diensten kan geen invloed hebben op eerder
geleverde of nog te leveren zaken en/of
werkzaamheden c.q. diensten, ook niet indien deze te
leveren zaken en/of werkzaamheden c.q. diensten zijn
of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde
overeenkomst.
9. Indien zaken ontbreken bij de aflevering, dient de
opdrachtgever dat binnen 7 dagen na aflevering aan
de leverancier schriftelijk te melden. Bij een melding na
verloop van deze termijn worden de ontbrekende
zaken niet gecrediteerd aan de opdrachtgever, noch
worden de zaken kosteloos alsnog bij de
opdrachtgever afgeleverd.
Artikel 11: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet
op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-,
druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en
gebreken te onderzoeken en deze met bekwame
spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier
terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever
geldt als erkenning dat de leverancier de aan de
proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft
uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen,
fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in
door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde
proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde
proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening
gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de
kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 12: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk c.q.
de geleverde/vervaardigde zaken c.q. de verrichte
werkzaamheden/diensten en anderzijds het
oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model
respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij
van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het
totaal van het werk c.q. de geleverde/vervaardigde
zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten al
dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt
daaruit een representatieve steekproef in aanmerking
genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken c.q.
werkzaamheden/diensten betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk c.q. de
geleverde/vervaardigde zaken c.q. de verrichte
werkzaamheden/diensten hebben, worden steeds
geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren
van drukwerkproducten en opmaakbestanden, zoals
weergegeven in (digitaal) vervaardigde drukproeven of
zoals getoond op een beeldscherm, in zekere mate
zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na
productie. Ook dergelijke afwijkingen kunnen geen
reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van
de overeenkomst of schadevergoeding.
5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen zijn meer- of minderleveringen ten
opzichte van het overeengekomen aantal toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de
volgende percentages:
- oplage tot 20.000 eenheden: 10%
- oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van
verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is
evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan.
Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in
rekening gebracht respectievelijk verrekend.
6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van
papier en karton worden als afwijkingen van geringe
betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn
toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in
de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging
van Papiergroothandelaren.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de
leverancier ter inzage. De leverancier zal de
opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een
exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
7. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte
materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan
volgens de op de levering van deze materialen en
halffabrikaten aan de leverancier betrekking hebbende
algemene verkoopvoorwaarden, worden als
afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De
desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op
diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze
voorwaarden toezenden.
Artikel 13: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een
periodieke uitgave geldt, indien terzake niet
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,
voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging
worden beëindigd met inachtneming van de
opzegtermijn als bedoeld in lid 2, tenzij de
opdrachtgever een eenmalige beëindigingsvergoeding
betaalt ter hoogte van 50% van het totaal over het
gehele voorgaande jaar door de leverancier ter
uitvoering van de periodieke uitgave in rekening
gebrachte bedrag.
2. De opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke
uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt
en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft
die minder vaak verschijnt.
3. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van
dit artikel wordt verstaan een uitgave die minimaal
twee keer per jaar verschijnt.
4. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit
artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van
halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen,
litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot
afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
5. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts
door middel van een aangetekende of met
ontvangstbevestiging verzonden brief, dan wel per
deurwaardersexploot worden opgezegd.
6. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij
schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
7. De leden 1, 5 en 6 van dit artikel zijn van
overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot
het leveren van diensten of het verrichten van
werkzaamheden, met dien verstande dat de
opzegtermijn in die gevallen standaard 6 maanden
bedraagt.
Artikel 14: Intellectueel eigendom etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier dat de
opdrachtgever rechthebbende is ten aanzien van alle
in het kader van de overeenkomst van of namens de
opdrachtgever ontvangen zaken in welke vorm dan
ook, zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto’s,
afbeeldingen, litho’s, films, video’s, informatiedragers,
software, data, broncodes, objectcodes, monsters,
ontwerpen, schetsen, processen, procedures,
rapporten, artikelen, correspondentie, documenten etc.
en geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele
eigendoms)rechten van derden, waaronder begrepen
de rechten die derden kunnen doen gelden op grond
van een overeenkomst of toepasselijke wet- en
regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier
zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die
derden op grond daarvan geldend kunnen maken.
2. Indien de leverancier in redelijkheid betwijfelt of de
opdrachtgever rechthebbende is als bedoeld in lid 1
van dit artikel, dan is de leverancier bevoegd de
nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het
moment waarop ondubbelzinnig komt vast te staan dat
opdrachtgever rechthebbende is. Daarna zal de
leverancier de overeenkomst alsnog binnen een
redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, is de leverancier steeds de
rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten
die ontstaan op de door hem bij de nakoming van de
overeenkomst vervaardigde zaken, verleende diensten
en verrichte werkzaamheden.
4. De door de leverancier in het kader van de
overeenkomst geleverde zaken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en
detailtekeningen, informatiedragers, software,
websites, databestanden, apparatuur, fotografische
opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en
hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van
die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen,
ook indien of voor zover op de vormgeving te dien
aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke
bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder
diens schriftelijke toestemming in het kader van enig
productieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de
leverancier het niet-exclusieve, niet-overdraagbare
recht tot gebruik van de door de leverancier in het
kader van de overeenkomst vervaardigde zaken,
verleende diensten en verrichte werkzaamheden,
onder de opschortende voorwaarde dat de
opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit de
overeenkomst volledig is nagekomen. Dit gebruiksrecht
is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de
geleverde zaken in het kader van de exploitatie van de
onderneming van de opdrachtgever en de
opdrachtgever zal deze zaken niet anderszins
verveelvoudigen of openbaar maken zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
leverancier.
6. Het op basis van dit artikel aan opdrachtgever
toegekende recht tast het recht of de mogelijkheid van
leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten
grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen,
ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie,
programmeertalen, protocollen, standaarden, knowhow
en dergelijke, zonder enige beperkingen voor andere
doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin
wordt het recht van leverancier aangetast om
ontwikkelingen te doen die soortgelijk en/of ontleend
zijn aan die welke ten behoeve van de opdrachtgever
zijn of worden gedaan.
7. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk
voorziet, is de leverancier steeds toegestaan
technische voorzieningen aan te brengen ter
bescherming van apparatuur, databestanden,
websites, ter beschikking gestelde programmatuur,
programmatuur waaraan aan opdrachtgever toegang
wordt verschaft.
Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde goederen zoals
productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en
met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werken
detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en
macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen,
diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen,
(folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur,
blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze
als aparte post in het aanbod of op de factuur zijn
vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde
zaken aan de opdrachtgever af te geven of anderszins
aan hem over te dragen.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van
dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te
bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever
overeenkomen dat deze zaken door de leverancier
zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van
ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier
instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het
kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem
toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een
goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit
artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring
alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken.
De opdrachtgever dient desgewenst zelf een
verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen
dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de
leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een
fotografische opname of een informatiedrager, een
duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De
opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor
het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door
de leverancier worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient
de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen
vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar
te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op
alle zaken die in het kader van de nakoming van de
overeenkomst met de leverancier door hem in de
macht van de leverancier worden gebracht, alsmede
op alle andere zaken die eigendom zijn van de
opdrachtgever en door hem in de macht van de
leverancier worden gebracht en tevens op geleverde
zaken met betrekking waartoe de leverancier geen
beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud
wegens het feit dat de geleverde zaken zijn vermengd,
vervormd of nagetrokken, zulks tot meerdere zekerheid
van al hetgeen de opdrachtgever in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de
leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en
voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde
materialen, producten, specificaties en informatie
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is
overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal,
(elektronische) gegevens of producten ter bedrukking
of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze
aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van
een normale planmatige productie als tijdig en
deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal
hiertoe instructies van de leverancier ontvangen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de
overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de
daarvoor benodigde producten, tevens een voor de
desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor
proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal
hiertoe de opgave van de leverancier ontvangen. De
opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een
voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging
van ontvangst van het materiaal of de producten door
de leverancier houdt niet in de erkenning dat een
voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde
hoeveelheid is ontvangen.
3. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden
ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de
overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door
de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig
ontvangen specificaties of andere mededelingen die
mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe
aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn
overgebracht door middel van enig technisch middel
zoals de telefoon, de fax of e-mail.
4. De leverancier is niet gehouden de van de
opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de
bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe
te onderzoeken.
5. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het te kort schieten in de nakoming van de
overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in
buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden
voortvloeiend uit de aard van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen,
(elektronische) gegevens of producten en evenmin als
dat een gevolg is van afwijkingen tussen het
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster of
voorbeeld en de later door de opdrachtgever
aangeleverde materialen, (elektronische) gegevens of
producten.
6. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als
houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of
kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever
niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst
opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de
aard van de door hem aangeleverde materialen of
producten en/of niet deugdelijke informatie heeft
verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en/of de
toegepaste oppervlaktebewerkingen.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de
leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het
loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of
kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de
opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of
te bewerken materialen en producten als deze een
voorbewerking hebben ondergaan zoals door het
aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
8. De opdrachtgever is gehouden de leverancier vooraf
schriftelijk op bijzondere moeilijkheden of
gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking
van de door hem aangeleverde materialen en
producten te wijzen.
9. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals
snijafval etc. van de door de opdrachtgever
aangeleverde materialen en producten te beschikken
als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op
verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte
materialen en producten alsmede de evenbedoelde
resten bij de leverancier af te halen binnen de door de
leverancier te stellen termijn.
Artikel 18: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming
van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden
toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn
schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komen (overmacht).
2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel
wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend –
begrepen een tekortkoming als gevolg van oorlog,
mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten
scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer,
stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting
van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek
aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere
ongevallen, bovenmatig ziekteverzuim van het
personeel, stakingen, uitsluitingen, acties van
vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen
van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke
materialen en halffabrikaten door derden, sabotage,
opzet of grove schuld van hulppersonen en andere
soortgelijke omstandigheden.
3. In geval van overmacht heeft de leverancier de keuze
hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden
te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na
aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtgever
heeft in beide gevallen geen recht op enige
schadevergoeding. Indien de periode waarin door de
overmacht nakoming van de verplichtingen door de
leverancier onmogelijk is langer duurt dan dertig (30)
dagen, is ook de opdrachtgever bevoegd de
overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te
ontbinden, met dien verstande dat de leverancier
conform lid 4 van dit artikel gerechtigd is voor de reeds
geleverde zaken c.q. verrichte
werkzaamheden/diensten een factuur te sturen. Bij
gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot
vergoeding van de (eventuele) schade.
4. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht
al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen,
is hij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren
en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 19: Aansprakelijkheid
1. De leverancier is aansprakelijk voor schade die de
opdrachtgever lijdt en die het gevolg is van een aan de
leverancier toe te rekenen tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt
echter alleen in aanmerking die schade waartegen de
leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van
de onderneming van de leverancier en de markt waarin
hij opereert – en slechts tot het bedrag dat de
verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot -
bedrijfsschade, gevolgschade,
vertragingsschade, gederfde winst,
omzetderving, gemiste besparingen, verminderde
goodwill, reputatieschade, schade betreffende
kosten in verband met onderbreking of stilstand
van (een deel van) de onderneming van
opdrachtgever en/of andere indirecte schade;
b) schade ontstaan door handelen of nalaten van de
opdrachtgever en/of derden in strijd met door de
leverancier verstrekte instructies c.q. in strijd met
de overeenkomst en/of deze
leveringsvoorwaarden;
c) schade als direct gevolg van door of namens de
opdrachtgever aan de leverancier verstrekte
onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke
informatie.
3. Indien:
a) het voor de leverancier ten tijde van het aangaan
van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke
condities mogelijk is een verzekering als bedoeld
in lid 1 van dit artikel af te sluiten of daarna tegen
redelijke condities te verlengen;
b) de verzekeraar niet tot uitkering van de
betreffende schade overgaat;
c) de betreffende schade niet door de verzekering is
gedekt, is de vergoeding van de schade beperkt
tot het bedrag dat door de leverancier voor de
(onderhavige) overeenkomst (exclusief BTW)
met de opdrachtgever is overeengekomen.
4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van
welke aard ook die ontstaat doordat of nadat
opdrachtgever de (vervaardigde) zaken na aflevering in
gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft
doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan
derden heeft doen leveren.
5. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor
schade aan door hem van de opdrachtgever
ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te
bewerken of te verwerken materialen of producten,
indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij
het aangaan van de overeenkomst opgave heeft
gedaan van de eigenschappen en de aard van deze
materialen of producten en deugdelijke informatie heeft
verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de
toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Indien de leverancier ter zake van enige schade,
waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de
opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden dan wel
anderszins jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk
zou zijn, door een derde aansprakelijk wordt gesteld,
zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren
en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze
derde dient te voldoen.
Artikel 20: Beveiliging
1. Indien leverancier op grond van de overeenkomst
gehouden is tot het voorzien in een vorm van
informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden
aan de tussen partijen schriftelijke overeengekomen
specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat
er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is. Indien een
uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de
overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen
aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek,
de gevoeligheid van de gegevens en aan het treffen
van de veiligheid verbonden kosten niet onredelijk is.
2. De door of vanwege leverancier aan opdrachtgever
verstrekte toegangs- of identificatiecodes en
certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door
opdrachtgever als zodanig worden behandeld en
slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de
eigen organisatie van opdrachtgever kenbaar worden
gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen
toegangs- of identificatiecodes en certificaten te
wijzigen.
3. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur
adequaat beveiligen, tijdig updaten en te allen tijde
antivirus-programmatuur in werking hebben.
Artikel 21: Verwerking van persoonsgegevens
1. Indien de leverancier persoonsgegevens (zoals
bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de
‘AVG’)) verwerkt of laat verwerken, dan zal de
leverancier met betrekking tot de verwerking van deze
gegevens voldoen aan de daarop van toepassing
zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet
beperkt tot de AVG. De leverancier wordt in dat geval
aangemerkt als verwerker zoals bedoeld in de AVG en
zal als zodanig aan zijn verplichtingen voortvloeiende
uit de AVG voldoen. In dat geval zal tussen de
leverancier en de opdrachtgever een
verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG worden
gesloten, waarin de afspraken tussen partijen zullen
worden vastgelegd.
2. De opdrachtgever is verplicht met betrekking tot de
verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
persoonsgegevens te voldoen aan de daarop van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder
maar niet beperkt tot de AVG. De opdrachtgever wordt
in dat geval aangemerkt als
verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker zoals
bedoeld in de AVG. De opdrachtgever is volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming
van zijn verplichtingen voortvloeiende uit voornoemde
wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot
de AVG, in zijn hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker.
3. Ingeval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde persoonsgegevens staat de opdrachtgever
ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens
niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de
rechten van de desbetreffende betrokkenen. De
opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen eventuele
aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van
het niet naleven door de opdrachtgever van de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet
beperkt tot de AVG. De leverancier is slechts
aansprakelijk voor de schade die door de door hem
verrichte verwerking van de persoonsgegevens is
veroorzaakt, indien bij de verwerking niet is voldaan
aan de specifiek tot de leverancier als verwerker
gerichte verplichtingen van de AVG of buiten dan wel
in strijd met de rechtmatige instructies van de
opdrachtgever is gehandeld.
Artikel 22: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, de leverancier gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken,
en de leverancier zich ter zake niet kan beroepen op
een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend
of toegestaan recht van verschoning, dan is de
leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst,
onverminderd bepalingen van dwingend recht.
Artikel 23: Vervaltermijnen
1. Onverminderd bepalingen van dwingend recht,
vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden
van de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, jegens
de leverancier in verband met vervaardigde/geleverde
zaken en/of verrichte werkzaamheden/diensten na
twaalf (12) maanden na de datum waarop de
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden en hij voor het verstrijken van deze
termijn geen schriftelijke claim heeft neergelegd bij de
leverancier.
2. Indien binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn
door de opdrachtgever een schriftelijke claim is
neergelegd bij de leverancier in verband met door hem
vervaardigde zaken en/of verrichte
werkzaamheden/diensten, vervalt, onverminderd
bepalingen van dwingend recht, iedere rechtsvordering
dienaangaande van de opdrachtgever indien de
leverancier niet binnen een termijn van vier (4)
maanden na het ontvangen van de betreffende claim in
rechte is betrokken bij de op grond van artikel 25 van
de leveringsvoorwaarden bevoegde rechter.
Artikel 24: Ontbinding
1. Ingeval de opdrachtgever een of enige van zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of
deels niet nakomt, is de opdrachtgever van rechtswege
in verzuim en heeft de leverancier het recht de
overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever en/of
zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op
te schorten, zonder dat de leverancier tot enige
schadevergoeding is gehouden en onverminderd
eventuele aan de leverancier toekomende rechten,
waaronder begrepen het recht op volledige
schadevergoeding. Alle vorderingen die de leverancier
in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben
(onder meer, doch niet uitsluitend bedragen die de
leverancier voor de beëindiging van de overeenkomst
heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter
uitvoering reeds naar behoren heeft verricht of
geleverd) of verkrijgen, zullen terstond en ten volle
opeisbaar zijn.
2. Ingeval van:
- (het aanvragen van) faillissement van de
opdrachtgever, (het verzoek tot) surséance van
betaling van de opdrachtgever, voor zover de
opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft:
het op de opdrachtgever van toepassing worden
van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP) dan wel zijn overlijden; of
- beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het
vermogen van de opdrachtgever of de situatie
dat opdrachtgever niet langer moet worden
geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na
te kunnen komen; of
- stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke
overname, directe of indirecte wijziging van de
zeggenschap of enige daarmee te vergelijken
toestand van de onderneming van de
opdrachtgever; of
- staking van de onderneming van de
opdrachtgever;
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
heeft de leverancier het recht de overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke
kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding
is gehouden en onverminderd zijn verdere rechten,
waaronder begrepen het recht van de leverancier op
volledige schadevergoeding.
3. Ingeval opdrachtgever onherroepelijk in staat van
faillissement is komen te verkeren, eindigt voor zover
van toepassing het recht tot gebruik van de ter
beschikking gestelde programmatuur, websites en
dergelijke, alsmede het gebruik van de diensten van de
leverancier, zonder dat hiervoor een
opzeggingshandeling nodig is.
Artikel 25: Toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen de leverancier en de
opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse
recht.
2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te
nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of
samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst
tussen de leverancier en de opdrachtgever. De
bevoegde rechter is de rechter van het arrondissement
waaronder de leverancier ressorteert, tenzij de
opdrachtgever een consument is en binnen een maand
nadat de leverancier zich schriftelijk jegens de
opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, voor de
beslechting van het geschil door de volgens de wet
bevoegde rechter kiest.